Tongan

Mālō e lelei, malo e laumalie

‘I he peesi ko ení:

  • Ko hai ‘oku fakahoko ki ai ‘a e ngāué
  • Founga ke vahevahe ‘aki ho ngaahi a‘usiá
  • Poupou ‘Oku ‘Atā Atú
  • Malu ‘a e Fakamatala Fakafo‘ituituí
  • Nāunau tokoni ki he kau hao mo‘ui Tongan

Ko hai ‘oku fakahoko ki ai ‘a e ngāué

Ko e Survivor Experiences Service (Ngāue ki he Ngaahi A‘usia ‘a e Kau Hao Mo‘uí) ‘oku ma‘á e kakai ia na‘e ngaohikovia lolotonga ‘o e tauhi na‘e fakahoko ‘e he pule‘angá (in state), ngaahi kautaha lotú (faith-based), pe ko e ngaahi founga kehe ‘o e tokangaekiná (ko e fakatātaá., ngaahi ‘apiako fakataautahá, ngaahi kautaha ‘oku ‘ikai ha‘ana ‘e he pule‘angá). ‘Oku ma‘á e kau hao mo‘uí ia pea ‘oku toe ‘atā foki ia ke fanongoa ai ‘a e ngaahi a‘usia ‘a e fāmilí/kāingá, ke ‘ilo‘i ai ‘a e ngaahi uesia fakalūkufua ‘o e ngaahi me‘a fakamamahí.

Founga ke vahevahe ‘aki ho ngaahi a‘usiá

Te ke lava ‘o fetu‘utaki mai kiate kimautolu ke lēsisita ki he Ngāué (Service) pea vahevahe ho‘o ngaahi a‘usia ‘i he ngaohikovia lolotonga ‘o e tokangaekiná.

  • Telefoni –0800 456 090 (NZ) 8:30 pongipongi – 4:30 efiafi Mōnite – Falaite
  • Telefoni –1-800 456 032 (AUS) 8:30 pongipongi – 4:30 efiafi NZT (Taimi NZ) Mōnite – Falaite
  • ‘Īmeili –contact@survivorexperiences.govt.nz
  • Text (Fekau ‘i he telefoní) –8328

‘I he taimi te ke fetu‘utaki mai aí, te mau tokoni atu leva ke fakakakato ho‘o lēsisitá. Te mau toe tokoni foki ki hono fokotu‘utu‘u ha tokoni fakataimi fakatefito ‘i he ‘emau ngāué. Te mau fokotu‘utu‘u leva ha taimi mo e feitu‘u ‘a ia te ke lava ai ‘o vahevahe ho ngaahi a‘usiá.

Te ke lava ‘o vahevahe ho ngaahi a‘usiá mo ha tokotaha ‘okú ne mahino‘i ‘a e ngaohikovia lolotonga ‘o e tokangaekiná mo ‘ene uesia ki he kau hao mo‘uí mo ‘enau fāmilí. 

Ko e founga ho‘o vahevahe ho ngaahi a‘usiá ko e fili pē ia ‘a‘au. ‘E lava ke ke fili ke vahevahe ho ngaahi a‘usiá ‘i ha ngaahi founga ‘e ni‘ihi, kau ai ‘a e te kanohi (‘i ai tonu), ‘i he ‘initanetí, pe faitohi.

Kapau ‘okú ke vahevahe ho ngaahi a‘usiá ‘o a‘u tonu ki ai, te ke lava ‘o ‘omai ho fāmilí mo ha kakai kehe ‘oku nau poupou atu ki ho‘o fakatahá. 

Poupou ‘Oku ‘Atā Atú

‘Oku mau mahino‘i ko hono vahevahe atu ‘o e ngaahi a‘usia ko ení te ke ala fou ai mo ho fāmilí ‘i ha mamahi pe ko hono toe manatu‘i ‘o e ngaahi a‘usia ko ení.

Ko ho‘o mana mo e oranga (tu‘unga lelei ho‘o mo‘uí) ko e tefito ia ‘o ‘emau ngaahi fetu‘utaki mo koe mo ho fāmilí.

Te ke lava ‘o kole ki ha poupou mo e tokoni ‘i ha fa‘ahinga taimi pē. Ko e vave ange ho‘o talanoa mo kimautolu fekau‘aki mo ho ngaahi fiema‘ú, ko e lahi ange ia ‘a e taimi te mau ma‘u ke fakapapau‘i ko e poupou mo e tokoni fe‘ungamālie tahá ‘oku fakahoko ma‘aú.

Neongo ‘oku ‘ikai malava ‘e he Survivor Experiences Service ‘o ‘oatu ha poupou mo e tokoni taimi lōloa, ‘e ala tokoni atu ‘a e ngaahi kautaha hangē koe ACC pe ngaahi kautaha fakahoko tokoni fakakoló.

Malu ‘a e Fakamatala Fakafo‘ituituí

Ko e malu ‘a ho‘o fakamatala fakafo‘ituituí ‘a e kaveinga mu‘omu‘a taha kiate kimautolú. ‘Oku mau loto ke fa‘u ha ‘ātakai ‘a ia te ke ongo‘i fiemālie ai ke vahevahe ho‘o ngaahi a‘usiá. ‘Oku mahu‘inga ke ke mahino‘i ‘a e founga ‘e tauhi ai mo hono ngāue‘aki ho‘o fakamatalá.

Ki ha fakamatala lahi ange fekau‘aki mo e founga ‘oku mau malu‘i ai ho fakamatala fakafo‘ituituí, kātaki ‘o sio ki he ‘emau peesi Privacy ‘i he uepisaití

Nāunau tokoni ki he kau hao mo‘ui Tongan

Kapau ‘okú ke fie ‘ilo lahi ange fekau‘aki mo e ngāué, te ke lava ‘o lau ‘emau Kii Tohi Fakamatalá. ‘Oku fakamatala fakaikiiki ‘e he ki‘i tohi ko ení ‘a e founga ngāué.

 

Kapau te ke fiema‘u ha tokoni ki he Tohi mo e Laukongá mo e/pe Tu‘unga Lelei ‘o e Mo‘uí, te mau lava ‘o tokoni ke fokotu‘utu‘u eni. ‘Oku fakamatala‘i fakaikiiki ‘e he ngaahi pepa ‘i laló ‘a e founga ngāué, pea kau ki ai mo ha foomu fakangofua. Te mau lava ‘o tokoni‘i koe ke fakakakato eni – fakahoko mai pē ki he ‘emau timí kapau ‘okú ke fiema‘u ha tokoni. Pe te ke ‘omai ha tali ‘o ngāue‘aki ha hiki-le‘o pe vitiō.

 

Kapau te ke fie vahevahe ho‘o a‘usiá fakafou ‘i he faitohi, te ke lava ‘o fakakakato ‘a e ki‘i tohi ‘i laló. Kātaki ‘o fetu‘utaki mai kiate kimautolu pea lēsisita ki he ngāué kimu‘a ke ke ‘omai ‘a e ki‘i tohí.